previous arrow
next arrow
Slider

KALLELSE

Medlemmarna i Samfälligheten Rydebäcks Gård kallas härmed till

ordinarie föreningsstämma för 2018.

                 Tid            28 maj 2019, klockan 19.00

                 Plats          Församlingshemmet, Rydebäcks Centrum

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1.                  Val av ordförande vid stämman.
 2.                  Val av sekreterare vid stämman.
 3.                  Val av två justeringsmän - tillika rösträknare                                     
 4.                  Prövning av stämmans behöriga sammankallande.
 5.                  Fastställande av röstlängd.
 6.                  Fastställande av dagordning.
 7.                  Föredragning av verksamhetsberättelsen 2018.
 8.                  Fastställande av resultat och balansräkning.
 9.                  Revisionsberättelse.
 10.                  Beslut om årets resultat.
 11.                  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2018.
 12.                  Inkomna motioner och styrelsens förslag till stämmobeslut.
 13.                  Beslut om årsavgift kommande 2019
 14.                  Val av styrelseledamöter i samfälligheten.
 15.                  Val av ordförande i samfälligheten
 16.                  Val av revisorer och revisorsuppleant
 17.                  Avslutning
 18.                  Övrigt                                         

Styrelsen                                          

På Internet sedan 2011.10.19, Page is done LioNStyle