Ändamål
Att främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen genom att förvärva och förvalta fast och lös egendom samt att på områden inom stadsplanelagd del av Rydebäcks Gård iordningställa och underhålla gångvägar, parkeringar och grönområden, vilkas skötsel varken ankommer på kommunen eller enskild tomtägare.

Vad innebär detta ?
Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård äger ca 45.000 m2 mark. Av detta består 22.000 m2 av gräsmattor och 6.200 m2 planteringar. Asfalterad yta uppgår till ca 20.000 m2. Att förvalta och underhålla asfalterade gångvägar och ytor innebär snöröjning och återkommande nyasfaltering. Senaste stora asfalteringen gjordes 2021. Entreprenörer sköter snöröjning samt vård av gräsmattor och planteringar.

Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård är inte ansvarig för dräneringar, dagvattenbrunnar, elstolpar eller belysning inom området. Föreningen ansvarar för några lekplatser (sandlådor).

Verksamheten bedrivs i form av samfällighetsförening där varje fastighet är medlem. Totalt 464 fastigheter är medlemmar.


Organisationsnummer: 717914-5060
Bolagsform: Samfällighetsförening

För ärenden till styrelsen vänligen använd mailadress info@rydeback.org. Felanmälan skickas på www.rydeback.org/fel