Nedan är beskrivningen om hur omblidandet till samfällighetsförening gick till. En del pantbrev är fortfarande inte utlämnade:

FastighetsbeteckningGatuadressKommentar
Kungsgrundet 6Älgögatan 25en påskrift saknas
Östergarn 6Vargögatan 51 
Harstena 6Vargögatan 42 
Rönnskärs Fyr 3Björkögatan 13kopia av revers/pantbrev
Sandhammaren 2Lindögatan 12 
Landsort 2Orustgatan 5 
Nidingen 2Möcklögatan 13 
Utsira 24Ulvögatan 25Kopia av revers/pantbrev
Väderöbod 5Fogdögatan 11 
Gustavsvärn 1Långövägen 19Kopia av revers/pantbrev
Bjuröklubb 1Valögatan 8Pantbrev utlämnat till Kronofogden 1990.06.11
Rödkallen 6Särögatan 31 
Brämön 2Särögatan 11 
Utklippan 5Malögatan 1 

2016.10.08 PantbrevenMånga fastighetsägare har nu mottagit pantbreven. Lättaste sättet att konvertera ett pantbrev till ett datapantbrev är att göra det direkt via Lantmäteriet, vilket är avgiftsfritt.

Läs mer direkt på Lantmäteriets: LÄNK konvertering till datapantbrev


Ett antal av pantbreven saknas och kan inte återlämnas. Ett förlorat pantbrev kan tas bort eller göras om, vilket görs via Lantmäteriet. Processen kan ta upp till ett år och Lantmäteriet tar ut en avgift.

Läs mer direkt på Lantmäteriets sida: LÄNK förlorat pantbrev


2016.09.30 Likvidation


Bekräftelse på likvidation från Bolagsverket.


2016.09.06 Likvidation och pantbrev


Ekonomiska föreningen har sedan senaste årsmötet varit i lividation.
Slutnotan blev på ca 16.000 kr och kommer att betalas av Samfälligheten.

Pantbreven kommer nu att lämnas tillbaka till er fastighetsägare. Vi kommer i höst att dela ut dessa och samtliga fastighetsägare måste signera att pantbrevet tagits emot.


Ni kan sedan lämna pantbrevet till er bank som via Lantmäteriet gör om det till ett elektroniskt pantbrev.

Mvh
Styrelsen


2015.09.26 Pantbreven


Ekonomiska föreningen är satt i likvidation och pantbreven kommer att skrivas över till respektive fastighetsägare. En godman är utsedd som kommer att hantera detta. En del av er undrar när detta kommer att ske. Håll till godo, de kommer. Så fort vi vet mer kommer vi att informera här.

Mvh
Styrelsen


2015.07.06 Likvidering


Vid senaste årsmötet beslutades att föreningen skall likvideras. Många frågar hur det går med pantbreven, och vi återkommer så fort vi vet mer.

Mvh
Styrelsen


2014.05.15 Lite ny info.


Ja, det var ett tag sedan ni fick ny information. Vi kunde inte avsluta den Ekonomiska föreningen vid årsskiftet 2013/2014. Det berodde främst på att det kapital som fanns i Ekonomiska föreningen inte kunde föras över till Samfälligheten utan att beskattas. Idag existerar alltså både Ekonomiska förening och Samfälligheten.

Ekonomiska föreningen äger fortfarande all mark (fastigheter), och kommer under 2014 att stå för allt underhåll. Planen är att vi på Årsmötet kan besluta om att avsluta den Ekonomiska föreningen och i slutet av 2014 överlåta våra fastigheter till Samfälligheten. Sedan kommer den Ekonomiska föreningen att likvideras.

Mvh
Styrelsen


2013.10.31 Lite mer info.


Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård är bildad och har organisationsnummer 717914-5060. Jobbet som Lantmäteriet gjort har kostat oss 177.000 kr, vilket motsvarar 381 kr per fastighet. Vi vet ännu inte exakt hur och när överlämnandet av tillgångar från den ekonomiska föreningen till samfälligheten kommer att ske. Vi jobbar på det. Men klart är, att alla pantbrev kommer att kostnadsfritt omvandlas till elektroniska pantbrev och utställas på respektive fastighetsägare.

Mvh
Styrelsen


2013.07.22 Telefonsamtal med Lantmäteriet


Vi fick muntligt besked på att ingen överklagat Lantmäteriets anläggningsbeslut, vilket medför att det vunnit laga kraft. Den nya samfälligheten består av 464 fastigheter. Fastigheter på Långövägen är inte med.

Det finns nu en styrelse för den ekonomiska föreningen (som valdes vid årsmötet i april) och en styrelse för samfällighetsföreningen (som valdes vid mötet på lantmäteriet 28/5). I och med att Samfälligheten är en ny juridisk person, kommer det nog ta några månader att överföra den ekonomiska föreningens tillgångar till den nya samfällighetsföreningen.

Mvh
Styrelsen


2013.05.28 Protokoll från mötet på Lantmäteriet


Översiktskarta
Protokoll
Beskrivning
Detaljritnignar

Mvh
Styrelsen


2013.04.27 – Protokoll från mötet på Lantmäteriet 2013.04.22


Presentation
Mötesprotokoll


2013.04.25 – Beslut på ordinarie årsmöte


Årsmötet beslutade att omvandla föreningen till en samfällighetsförening.


2013.04.22 – Möte på Lantmäteriet


Syftet med mötet var att Lantmäteriet skulle presentera sitt förslag samt att vi skulle kunna ställa frågor. När vi får presentationsmaterialet kommer det att läggas upp här.

Ungefär 40 personer hade mött upp för mötet. Helena Ljungqvist presenterade innebörden av att byta juridisk enhet från ekonomisk förening till samfällighetsförening. Sedan gick hon igenom vår ansökan, dvs att 481 fastigheter skall ingå. Det har kommit ett yrkande på att fastigheterna på Långövägen skall undtas (med hänvisning till båtnads och väsentlighetsvillkoren). En ägare till en fastighet på Långövägen förklarade yrkandet muntligt.

Helena förklarade att Lantmäteriet måste ta hänsyn till behoven för framtida fastighetsägare. På frågan: ”Kommer Långövägen att undtas?” svarde hon svävande. Hon hänvisade till hur det gick då Rydebäck II ombildades. Då undtogs villorna norr om Långövägen. Så det är nog det vi måste räkna med.

Det diskuterades även att fastigheter i en samfällighetsförening kan ha olika andelstal. Som underlaget nu är, så kommer alla fastigheter att ha lika stor andel.

Att 71% av medlemmarna lämnat en fullmakt till styrelsen ifrågasattes. Thord meddelade att de som inte tror på detta kan komma hem till honom och räkna fullmakterna.

Helena meddelade att kostnaden för ombildande kommer att bli lägre än tidigare estimerat. Styrelsen har avsatt 200.000 kr, och den totalt upparbetade kostanden är idag ca 81.000 kr.

Styrelsen hoppas att nu alla förstår att det den ekonomiska föreningen idag ansvarar för kommer också samfällighetsföreningen att ansvara för.
Inte mer, inte mindre.
Men fördelarna med en samfällighetsförening är MYCKET större :
+ Ingen kan gå ur
+ Årsavgifter kan indrivas
+ Pengar kan fonderas och behöver inte skattas bort
+ Billigare lån om det skulle behövas (alla medlemmar borgar)
+ Ansvar ligger på alla medlemmar och inte som nu enbart på styrelsemedlemmarna

Nästa möte är på Stadsbyggnadsförvaltningen tisdagen den 28 maj kl 18:00. Kallelse kommer bara att stå i HD och inte skickas ut till varje medlem. Helena kommer då att presentera Lantmäteriets förslag som kommer att skickas till Mark och Miljödomstolen, där det efter 4 veckor vinner laga kraft. Styrelsens förhoppning är att alla skall acceptera Lantmäteriets förslag.


Mvh
Styrelsen


2013.01.31 – Ansökan inlämnad till Lantmäteriet


Kort före årsskiftet inlämnades ansökan till Lantmäteriet för att ombilda vår förening till en samfällighetsförening. Då ansökan måste undertecknas av en medlem, har en styrelsemedlem godtagit att skriva under. Föreningen har garanterat att denne inte kommer att drabbas ekonomiskt. Så gott som hela underlaget från ansökan i början på 80-talet har kunnat återanvändas.

Lantmäteriet kommer i vår att kalla samtliga medlemar till ett informationsmöte.

Mvh
Styrelsen


2012.11.05 – Samfällighetsförening och nyttjande av föreningens mark


Det har länge varit en praxis att medlemmar får nyttja föreningens mark (utan att betala ersättning). Det är inte tänkt att Samfällighetföreningen skall ”ta tillbaka” mark som medlemmar nyttjar. Alla som idag nyttjar den ekonomiska föreningens mark har vi ett avtal med. Samfällighetsföreningen kommer att ta över allt som den ekonomiska föreningen äger och sköter, så även dessa avtal. Eventuellt måste bara dessa avtal om markutnyttjande bara förnyas, dvs med Samfällighetsföreningen som markägare.

Mvh
Styrelsen


2012.10.29 – Möte på Lantmäteriet


Idag besökte styrelsen Lantmäteriet på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg för att gå igenom förfarandet för ombildande till Samfällighetsförening. En stor del av arbetet som gjordes för 30 år sedan kommer att kunna återanvändas, bland annat kartor och underlaget för gemensamhetsanläggningen. Detta kommer att ge en lägre kostnad för Lantmäteriet = lägre kostnad för oss. Det framkom att belysning eller belysningskostnad inte kommer att påföras Samfällighetsföreningen. Det framkom även att vår ekonomiska förening idag äger ca 60 regnvattenbrunnar varav några har matarledning till dagvattenledningarna (som ägs av NSVA – Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp). Detta gäller alltså enbart regnvattenbrunnarna och inte dagvattenledningarna. Detta kommer att verifieras med NSVA, men är inget avgörande för ombildningen.

Nästa steg kommer att vara att skicka in en ansökan om ombildande. Sedan kommer Lantmäteriet att kalla alla till ett möte.

Mer än 2/3 av medlemmarna har idag signerat en fullmakt för styrelsen att agera i denna fråga.

Mvh
Styrelsen


2012.10.02 – Vi kommer att ansöka om ombildnade


En absolut majoritet av föreingens medlemar har givit styrelsen fullmakt att gå vidare med ombildandet till samfällighet. Styrelsen tackar för förtroendet! Vi kommer dock att göra ett nytt utskick så att så många som möjligt av medlemarna står bakom detta beslut. Nästa steg är nu att ta kontakt med Lantmäteriet.


2012.09.07 – Vi går vidare med planerna för ombildande till samfällighetsförening


Efter vårens informationsmöte, informationsblad, årsmöte, samt artikel i ViiRydebäck, har styrelsen har beslutat att inte hålla fler informationsmöten. Vill ni ha information så finns det mesta här på hemsidan. Ni kan också kontakta styrelsen. För att gå vidare i processen, hoppas styrelsen nu få en fullmakt från majoriteten av medlemmarna. Utskick till alla medlemar har gjorts. OBS, senaste dag för inlämnande är 2012.09.30. Kom ihåg att om ni är fler än 1 person som äger fastigheten måste samtliga fastighetsägare måste skriva på.