Vem är medlem i Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård ?
Svar: Medlem i föreningen är de 464 fastigheter inom stadsplanelagd del av Rydebäcks gård i Helsingborgs kommun. Se kartor. Inom vilken tid kan man förvänta sig att få ett svar från styrelsen på eventuella frågor ?
Svar: inom 3 månader Kan föreningen anlägga nya lekplatser ?
Svar: Nej, främst på grund av ansvar om olyckor skulle hända. Vi har inte medel för kontinuerlig tillsyn. På vår mark står idag endast sandlådor. Det är inte tillåtet att placera studsmattor eller övningsredskap på föreningens mark. Alla större lekplatser inom vårt område ägs och underhålls av kommunen och står också på mark ägd av kommunen. Vilka regler gäller för att få ”flytta ut sin tomtgräns”, dvs använda föreningen mark?
Svar: För medlem (fastighetsägare) med tomtgräns mot föreningens mark, här gäller generellt:
1) Föreningen kan upplåta mark för trädgårdsändamål till föreningsmedlem.
2) Föreningen tar inte ut någon ersättning.
3) Max 3 meter ut från tomtgräns kan upplåtas.
4) Samtliga grannar måste godkänna utflyttningen.
5) Ingen byggnad får uppföras på föreningens mark.
6) Fastighetsägaren skall på egen bekostnad väl vårda området.
7) Häck eller stängsel får sättas upp, max 1,30 m högt.
8) Avtalet gäller tills vidare med ett års uppsägning.
9) Vid fastighetsförsäljning övergår avtalet till den nye ägaren.
10) Om avtalet sägs upp av enadera parten ska området återlämnas och återställas till ursprungligt skick.
11) Skulle fastighetsägaren bryta mot överenskomna regler, är han/hon skyldig att omedelbart återlämna området till föreningen och återställa till ursprungligt skick.
12) Avtalet skall signeras av fastighetsägaren och företrädare för föreningen.

Notera att detta är generella regler. Varje fall är unikt och varianter kan förekomma.