Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård kallar till extra årsmöte enligt nedanstående beskrivning.

Tid och plats

Torsdagen den 17 juni klockan 19:00. I första hand ser vi helst att deltagande sker via Teams. Om hinder finns för att delta digitalt så kan medlemmar delta på plats på Rya GK. I båda fallen sker anmälan HÄR

Ärende

Det extra årsmötet ska avhandla två punkter:

 • Fyllnadsval:
  Vid årsmötet i april kunde inga nya ledamöter väljas till styrelsen.
  I dagsläget finns endast 2 ledamöter i styrelsen som enligt stadgarna ska bestå av 5 ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen är alltså inte beslutsmässig i dagsläget. Inte heller en valberedning kunde väljas.

  Om inte styrelsen blir beslutsmässig kan det innebära att länsstyrelsen får ta över driften av samfällighetsföreningen och att en syssloman får tillsättas. I klartext kommer istället en jurist att arbeta på timme. Uppskattningsvis skulle årsavgiften öka från 2 000 kr per år till ca 10 000 kr per år per fastighet.

  För att undvika stora kostnader behöver vi alltså frivilliga medlemmar till följande:
  • 3 styrelseledamöter. Dessa har ansvar för att driva styrelsearbetet. En av dessa är en sekreterare som bland annat kallar till, och protokollför, styrelsemöten. Ledamöter har rösträtt på alla styrelsemöten
  • 2 suppleanter. Dessa ersätter ledamöter vid frånvaro
  • Minst 2 personer som bildar valberedning. Valberedningens uppgift är att se till att det finns personer som kan fylla vakanta platser i styrelsen.
 • Bordlagd proposition:
  Årsmötet i april bordlade styrelsens proposition om asfaltering av gångvägar. Styrelsen har nu fått offert och förhandlat samt justerat denna. Summan är 1 647 000 kr och förslaget är att föreningen tar ett banklån för att finansiera projektet. Nedan finns offerten samt kartorna
Kategorier: Allmänt